Integritetspolicy för Ljusglimtens medlemmar, deltagare och kunder

Ljusglimten värnar om din personliga integritet och vi vill att du känner dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. För oss på Ljusglimten är det viktigt att vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter och ge dig information på ett sätt som gör att du förstår hur vi kommer behandla dina personuppgifter.
I denna integritetspolicy, som gäller för alla Ljusglimtens deltagare, ger vi dig information om hur vi hanterar dina personuppgifter i samband med att du besöker vår hemsida, anmäler dig till grupp eller andra aktiviteter, köper en produkt, beställer våra tjänster eller vid andra kontakter med oss.
Ljusglimten arbetar löpande med integritetsfrågor och vi kan därför komma att uppdatera denna policy. Du är alltid välkommen att kontakta oss om du har frågor eller synpunkter.

Ansvar för dina personuppgifter?

Självhjälpshuset Ljusglimten är en del av Föreningen Omtanken c/o Jonnie Nilsson, Annerovägen 19A, 254 62 Helsingborg, organisationsnummer 802543–2744, är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som inhämtas och behandlas av Ljusglimten.

Vilka personuppgifter samlas in av Ljusglimten?

När du kontaktar Ljusglimten för att gå i grupp eller annan aktivitet, beställer produkter/tjänster så tar vi in de uppgifter som vi behöver för att kunna fullfölja vårt uppdrag.
Anmäler du dig till grupp uppskattar vi att få namn, e-postadress samt telefonnummer, men det finns alltid möjlighet att vara anonym om du så önskar. Men vi behöver alltid någon typ av kontaktuppgift.
Anmäler du dig som medlem så tar vi kontaktuppgifter som namn, e-postadress samt telefonnummer för att kunna bjuda in dig till olika aktiviteter som vi har.

Varför behandlar Ljusglimten dina personuppgifter?

När du har lämnat personuppgifter till oss på Ljusglimten, använder vi dessa uppgifter för de ändamål och med stöd den lagliga grund som anges nedan:

För att kunna hantera självhjälpsgrupper och andra aktiviteter som vi anordnar

Det är Ljusglimtens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig att kunna få deltaga i en självhjälpsgrupp eller annan aktivitet som anordnas av oss och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som deltagare hos Ljusglimten.

För att kunna hantera kundtjänstärenden

Det är Ljusglimtens berättigade intresse som är den lagliga grunden och behandlingen är nödvändig för att kunna hjälpa dig vid frågor om produkter eller klagomål relaterade till våra produkter och kan även innefatta uppföljande frågor och enkäter om hur du tycker att produkter och tjänster har fungerat för dig som kund hos Ljusglimten. Om din fråga rör en reklamation kommer vi att behandla dina uppgifter för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt gällande konsumentlagstiftning och vi kommer behandla dina uppgifter med bakgrund av den lagliga grund som baseras på vårt köpeavtal med dig.

För att kunna skicka generell information/marknadsföring (såsom utskick av våra broschyrer) och personlig direktmarknadsföring via e-post, sms, post eller sociala medier

Det avtal som vi har ingått med dig är den lagliga grunden för behandling av personuppgifterna. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna uppfylla våra avtalsrättsliga förpliktelser gentemot dig, t.ex. ge dig erbjudanden om produkter eller tjänster som vi tror att du kan vara intresserad av. Om du har en relation med Ljusglimten som deltagare, kund eller samverkanspart, kommer institutet att behandla dina personuppgifter för att skicka information/marknadsföring baserat på vårt berättigade intresse av att kunna informera om Ljusglimtens tjänster och produkter.
Du har alltid möjlighet att kontakta oss om du inte önskar några mer utskick från oss.

För att kunna göra uppdateringar och förbättringar av tjänster och produkter samt den tekniska funktionaliteten i våra datasystem.

Den lagliga grunden är vårt berättigade intresse av att kunna göra uppdateringar av den teknik som gör det möjligt för dig att kunna besöka vår webbplats, använda eventuella mobilapplikationer eller handla i vår webbshop eller för att kunna förstå hur du som kund upplever våra produkter och därigenom förbättra befintliga och utveckla nya produkter och tjänster.

För att kunna förhindra missbruk av våra tjänster

Det är vårt berättigade intresse att tillhandahålla säkra tjänster som kan förhindra försök till obehörig åtkomst eller olovlig användning av våra tjänster.

För att kunna fullgöra företagets skyldigheter enligt lag såsom avseende produktsäkerhet

Den lagliga grunden är att kunna fullgöra våra rättsliga förpliktelser enligt lag.

När vi kan komma att dela dina uppgifter

Ljusglimten delar endast dina personuppgifter när detta är ett lagkrav eller i övrigt då det är tillåtet enligt lag. Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga vilket innebär att dessa styr hur informationen ska behandlas såsom myndigheter eller företag som erbjuder självständiga betallösningar som exempelvis Swish.

Lagring och lagringstid

På Ljusglimten behandlar vi information om dig som deltagare, kund för att kunna ge den bästa servicen och vi sparar dina uppgifter så länge som uppgifterna är nödvändiga för att uppfylla de ändamål som uppgifterna från början samlades in för. Uppgifterna kan också sparas under den tid som krävs enligt tillämplig lag. Vi på Ljusglimten har löpande rutiner som säkerställer att vi inte lagrar onödiga uppgifter om dig och vi minimerar lagringstiden i så stor utsträckning som möjligt.

Säkerhet för dina personuppgifter

På Ljusglimten säkerställer vi att dina personuppgifter hanteras enligt särskilda säkerhetsåtgärder för att skydda personuppgifterna mot olovlig eller obehörig tillgång till informationen. På Ljusglimten hanteras endast den informationen som behövs och endast av de personer som behöver den, för att kunna ge den bästa servicen till våra kunder.

Dina rättigheter

Vi på Ljusglimten vill alltid vara transparenta med hur vi behandlar dina uppgifter. Om du vill få insyn i din personuppgiftsbehandling har du rätt att begära att få tillgång till dina uppgifter. Om vi mottar en begäran från dig, kan vi komma att begära kompletterande uppgifter för att säkerställa att vi lämnar ut uppgifterna till rätt person. Du har också alltid rätt att begära att dina personuppgifter rättas.
Du kan begära radering av dina uppgifter i den utsträckning som överensstämmer med tillämplig lag och enligt ingångna avtal med dig och vi kommer självklart alltid göra vårt bästa för att tillmötesgå din begäran om radering. Du har också rätt att invända mot vår behandling (t.ex. om något av de uppgifter som samlats in är felaktiga). I vissa fall kan inte Svenska Imagoinstitutet tillmötesgå din begäran om radering, om uppgifterna behövs för att uppfylla gällande lag.
Dina personuppgifter får inte behandlas för direktmarknadsföring eller profilering om du motsätter dig sådan behandling. Du har också rätt att när som helst återkalla ett lämnat samtycke och tacka nej till olika typer av marknadsföring.

Klagomål och tillsynsmyndighet

Du har rätt att inge eventuella klagomål angående behandling av dina personuppgifter till Datainspektionen.

Kontakta oss

Vårt mål är att alltid ge dig enkel och korrekt information om hur vi använder dina personuppgifter. På Ljusglimten är våra kontakters personliga integritet viktiga för oss och vi arbetar ständigt med förbättringar för att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina uppgifter till oss. Om du har frågor om hur vi använder dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss.

E-mail: hej@ljusglimten.se

Telefon: 076-034 36 42